FBS Şahamça maksatnamasy - FBS Turkmenistan - FBS Türkmenistan

FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly


Näme üçin FBS bilen baglanyşyk


Partnerokary hyzmatdaş topary
 • Iň aç-açan şahamça komissiýasy: lot üçin 10 dollara çenli!

Bonuslar we mahabat
 • Partnýorlar üçin gyzgyn spesialistlere - baýraklar, mahabat we bäsleşiklere uly baýraklar bilen giriň


FBS hyzmatdaşlygy maksatnamasyny saýlamagyň artykmaçlyklary

FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
Başlangyç maýa goýumlary bolmazdan girdejili iş
 • Tor we marketing endikleriňiz bilen bir minut hem goýman pul gazanyp bilersiňiz

Minimal $ 1
 • FBS çykarmak mukdaryna hiç hili çäklendirme girizmeýär - $ 1-den ýokary bolan pul gowy

Hyzmatdaşlar üçin sowgatlar we mahabat
 • Hyzmatdaş hasaby artykmaçlyklar bilen gelýär - mahabat materiallaryna giriň we dürli bäsleşiklere gatnaşyň!

Hereket azatlygy
 • Öz EA-laryňyzy, web sahypalaryňyzy mahabatlandyrmak we ýeňillikli hyzmatlar, sapaklar we ş.m.

Goşmaça girdeji
 • Şahamça komissiýasyny lot üçin 10 dollara çenli alyň

Her gün çykarmak
 • Maliýe serişdeleriňiz zerur wagty elýeterlidir - haýyş ediň we puluňyzy gysga wagtda alyň

Mahabat materiallary
 • Noldan başlap bannerler döretmek üçin wagtyňyzy ýitirmegiň zerurlygy ýok - taýýar onlarça warianty saýlaň we derrew başlaň!

Specialörite bejergi
 • Şahsy dolandyryjyňyz size kömek edýär we ene diliňizde gürleýär

FBS hyzmatdaş programmalary

FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
FBS Forex-den peýdalanmak üçin iki dürli hyzmatdaşlyk programmasyny hödürleýär, - Affiliate we Tanyşdyryjy Broker. Her bir programma potensial hyzmatdaşlaryň isleglerine laýyk gelmek üçin işlenip düzüldi.

Her bir programma hyzmatdaşlara mahabat materiallarynyň giň kitaphanasyna girmäge mümkinçilik berýär. 24hli soraglaryňyza 24/7 kömek etmäge taýyn şahsy dolandyryjy hem bolar.FBS şahamçasy

FBS Affiliate programmasy web ussatlary, SEO, PPC we beýleki onlaýn traffik hünärmenleri ýaly onlaýn hünärmenler üçin ajaýyp. Bu hyzmatdaşlyk, web we ykjam traffigiňizi pul gazanmaga kömek edýär we FBS - Jübi şahsy meýdançasy, FBS CopyTrade, FBS söwdagäri we ş.m. ýaly ähli FBS önümleri üçin elýeterlidir. Islegleriňize

baglylykda iki dürli modeli saýlap bilersiňiz - Girdeji paýy ýa-da CPA.

Haýsy programmany saýlasaňyzam, hiliň hilini gowulandyrmak, girdejiňizi ýokarlandyrmak we girdejileri yzygiderli yzyna almak üçin giň traffik derňewini ulanyp bilersiňiz.
FBS bilen girdeji paýy
Girdeji paýy model hyzmatdaş, dellalyň girdejisinden görkezilen müşderilerden 70 göterime çenli girdeji alyp biler.

Bu göterime esaslanýan ýeňillikler modeli, kompaniýanyň girdejisinden ýaýramak arkaly hasaplanýar. Aýramak, söwda ýagdaýynyň tapawudy - bir gelejek walýutasynda satmak, beýlekisinde satyn almak arasyndaky tapawut. Walýuta satyn almak ony satmakdan has gymmat, - bazarda näçe köp söwda etse, dellalyň ýaýramagyndan şonça-da köp girdeji gazanýar. Şeýlelik bilen, webmaster üçin has köp ýeňillikler bolar.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
Tölegiň göterimi, bir aýda çekilen müşderileriň sanyna baglydyr. Müşderileriň söwdasy näçe köp bolsa, şonça-da köp gazanarsyňyz!

FBS şahamçasynyň girdejilerini paýlaşmagyň mysaly

Indoneziýadan 100 müşderini özüne çekýän wagtyňyz, bir aýda 6393 dollar gazanyp bilersiňiz. Indoneziýadaky bir müşderiniň 3 aýlyk ortaça komissiýasy 267 dollar. Mukdaryndan 70% 189 dollara deňdir. Şonuň üçin ýokarda agzalan pullary aňsatlyk bilen gazanyp bilersiňiz.


Hyzmatdaşlygyň CPA
CPA (Hereket üçin çykdajy) modeli, onlaýn ýerine ýetirilen maksatly hereket üçin kesgitlenen töleg hakda. FBS bilen müşderiňiziň her CPA üçin 16 dollara çenli pul alyp bilersiňiz.

Alýan tölegleriňiz başgaça bolup biler: Jübi telefonlarynda tölegler ýurda we enjamyň görnüşine (iOS / Android) baglydyr, diňe ýurtda web tekliplerinde.

Mysal üçin, töleg gurşun üçin 15 dollar. Bu, 66 ulanyjyny özüne çekip, hepdede 1000 dollar gazanyp boljakdygyny aňladýar. Ulanyjylaryň etmeli zady, maksatly hereketleri etmekdir. Ulanyjy FBS ulgamynda hasaba alnanda we söwdany başlamak üçin zerur resminamalary barlasa, 15 dollar alarsyňyz.

FBS agyr traffigi almaga taýyn. Şeýlelik bilen, töleg çäksiz diýen ýaly köpeldilip bilner.

FBS Broker bilen tanyşdyrmak (IB)

FBS IB programmasy IB-ler, ýerli wekiller, Forex hünärmenleri, şahsy aragatnaşyklar we ýerli işler üçin amatlydyr.

Againene bir gezek, näçe köp müşderi getirseňiz - FBS bilen şonça-da köp gazanarsyňyz, ýöne bu gezek şertler başga. IB programmasy bilen hyzmatdaş, müşderi tarapyndan satylan her bir lot üçin 80 dollar töleýär. Hyzmatdaşlar töleglerini her gün alýarlar.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
Komissiýa almak üçin müşderileriňiz özboluşly baglanyşyk arkaly FBS-de hasaba alynmaly we soň söwda etmeli. Bu hyzmatdaşlyk modeli, MT4 ýa-da MT5 hasaplary bolan web müşderileri we diňe FBS - ykjam şahsy meýdança ulanyjylary üçin elýeterlidir.

Bu model bilen has giňişleýin maglumat almak üçin üç derejeli hyzmatdaşlykdan lezzet alyp bilersiňiz. Bu ýagdaýda müşderileri FBS-e getirmek we has ýokary girdeji almak üçin beýleki hyzmatdaşlary çekip bilersiňiz. Levelshli derejeli komissiýalar FBS Partners web sahypasynda beýan edilýär.

Zerur bolsa, FBS isleg boýunça oflayn işler üçin özboluşly mahabat materiallaryny berip biler.

FBS hyzmatdaşlarynyň maşgalasyna goşulyň, girdejiňizi artdyryň we baýlygyň täze derejesine çykyň. FBS hyzmatdaşlara aňsat we çalt amala aşyrmak üçin ähli mümkinçilikleri berýär.


Şahamça programmasy nähili işleýär


Hyzmatdaş boluň
 • Mugt Hyzmatdaş hasaby açyň we adamlary FBS bilen söwda etmäge çekiň

Adamlary özüne çekiň
 • Şahamçalar ulgamyňyzy giňeldiň: mugt mahabat materiallarymyzy ulanyň, kompaniýanyň aýratynlyklaryny mahabatlandyryň we ş.m.

Girdeji alyň
 • Müşderileriňiziň her biriniň sargytlaryndan komissiýa alyň

Komissiýany yzyna alyň

Hyzmatdaş nädip bolmaly

Hyzmatdaşlyk missiýasy (IB - Broker bilen tanyşdyrmak) goýum we söwda etmek isleýän müşderileri çekmäge bagyşlanýar. Müşderileri özüne çekmek bilen, IB öz müşderileriniň söwdasy üçin komissiýa alyp biler.

Hyzmatdaş hasabyňyzyň işlemegi üçin müşderileriňiz pul goýmaly we söwda sargytlaryny ýapmaly. Komissiýa söwdanyň guralyna, köp ululygyna we hasap görnüşine baglydyr. 1 lot üçin komissiýanyň nyrhlaryny görmek üçin şu sahypa giriň.

IB bolmak aňsat we başlamak üçin 3 minutdanam az wagt gerek: 1. Bu baglanyşyk

arkaly FBS-de hyzmatdaş hasaby açyň . 2. Şahsy sebtiňize giriň we özboluşly ugrukdyrma baglanyşygyny alyň.

 • Ferollama baglanyşygy, müşderileri hasaba almak üçin özboluşly koduňyzdyr. Müşderi bir gezek bassa, maglumat birnäçe aýlap öz brauzerinde saklanýar. Her gezek www.fbs.com-a gaýdyp gelende, sahypa ony müşderiňiz hökmünde ýatda saklar.

3. Indi bu baglanyşygy mahabatlandyryň, mümkin boldugyça köp çeşmä iberiň. Mugt hödürleýän mahabat materiallarymyzy ulanyp bilersiňiz.
Müşderileriňiziň söwdasyna serediň we PROFIT alyň!

4. Müşderileriň işjeňligini hyzmatdaş hasabyňyz sazlamalarynda gözegçilik edip bolýar.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
Mümkin bolan müşderileriňizi, müşderiňiz bilen alnan komissiýanyň göterimini paýlaşyp, Hyzmatdaş hasabyňyzda hasaba durmaga höweslendirip bilersiňiz.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly

Salgylanma baglanyşygymy nireden alyp bilerin?

Ferollama baglanyşygy, müşderileri hasaba almak üçin özboluşly koduňyzdyr. Müşderi bir gezek bassa, maglumat birnäçe aýlap öz brauzerinde saklanýar. Her gezek www.fbs.com-a gaýdyp gelende, sahypa ony müşderiňiz hökmünde ýatda saklar.

Şahsy sebitiňizde salgylanma baglanyşygyny alyp bilersiňiz. Munuň üçin Hyzmatdaş hasaby sahypasyna geçiň we “Salgylanma baglanyşygy” goýmasyny saýlaň. Sahypaňyzyň salgysyny sahypanyň aşagyndaky “Hyzmatdaşyňyzyň ID-si bilen baglanyşyk” bölüminde görersiňiz.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
IB şahsyýetnamasynyň ýerine islendik açar söz ulanyp biler.
Açar söz bilen ugrukdyrma baglanyşygyňyz, ýoldaşyňyzyň ID-si bilen baglanyşyk ýaly işleýär. Ulanylýan baglanyşyk formatyna garamazdan, baglanyşygyňyzy yzarlaýan müşderileriň hemmesi IB toparynda awtomatiki hasaba alynar.

Açar sözüňizi degişli meýdana girizeniňizden we "Baglanyşyk dörediň" düwmesine basanyňyzdan soň, sahypanyň aşagynda, "Açar sözüňiz bilen salgylanma" aşakdaky meýdançada görkeziler.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly

Bir gezekde diňe bir ugrukdyrma baglanyşygynyň, ýagny iň soňky döredilen baglanyşygyň bardygyny ýadyňyzdan çykarmaň. Öň döredilen ähli salgylanmalar nädogry bolýar.


Şahamça maksatnamasynyň soraglary


Arzanladyş näme?

Mümkin bolan müşderileriňizi, müşderiňiz bilen alnan komissiýanyň göterimini (ýeňillik) paýlaşyp, Hyzmatdaş hasabyňyzda hasaba durmaga höweslendirip bilersiňiz.

Töleg her ugra aýratynlykda ýa-da hasaplar toparyna bir wagtda tölenip bilner.

Müşderileriňize gaýdyp berjek hyzmatdaş komissiýaňyzyň göterimini saýlamalysyňyz.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly

Hyzmatdaşlarymyň hasabyna nädip pul geçirip bilerin?

Müşderiniň diňe Hyzmatdaşlaryň hasabyna pul geçirip biljekdigini ýadyňyzdan çykarmaň.

Mundan başga-da, müşderiniň diňe Hyzmatdaşlaryň şahsy sebiti we müşderileriň şahsy sebiti barlanan ýagdaýynda öz hyzmatdaşlarynyň hasabyna serişdeleri geçirip biljekdigini ýatladýarys.

Pul serişdelerini geçirmek üçin aşakdaky ädimleri haýyş edýäris:

1. Şahsy sebtiňize giriň;

2. Sahypanyň ýokarsyndaky menýudaky Maliýe düwmesine basyň;
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
3. "Hyzmatdaşa geçirmek" -e basyň;
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
4. Hasaby görkeziň;

5. Geçirmek isleýän mukdaryňyzy görkeziň;

6. "Geçirmek" düwmesine basyň.

Bu geleşigiň ýagdaýyny Geleşik taryhynda görüp bilersiňiz.


Müşderilerimiň hasabyna nädip pul geçirip bilerin?

Hyzmatdaş, diňe hyzmatdaşlaryň şahsy meýdançasy we müşderileriň şahsy meýdançasy barlanylan halatynda müşderileriniň hasabyna pul geçirip biler .

Pul serişdelerini geçirmek üçin aşakdaky ädimleri haýyş edýäris:

1. Şahsy sebtiňize giriň;

2. Sahypanyň ýokarsyndaky awataryňyza basyp, IB programmasyna geçiň.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
3. Çepdäki menýudaky "Maliýe" -e basyň;
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
4. "Müşderä geçirmek" -e basyň;
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
5. Hasaby görkeziň;

6. Geçirmek isleýän mukdaryňyzy görkeziň;

7. "Geçirmek" düwmesine basyň.

Hyzmatdaş, bu geleşigiň ýagdaýyny geleşik taryhynda görüp biler.

Hyzmatdaşlarymyň hasabyna pul geçirip bilemok

Müşderiniň diňe Hyzmatdaşlaryň hasabyna pul geçirip biljekdigi barada hoşniýetlilik bilen habar beriň.

Hyzmatdaşlaryň hasaby bilen müşderileriň hasabynyň arasynda pul geçirmegiň mümkin däldigini ýatladýarys, hasaplaryň haýsydyr biri tassyklanmasa.

Hyzmatdaş toparymy almadym

IB komissiýa töleg ulgamynyň gaty düşnükli we aç-açan bolandygyny ýadyňyzdan çykarmaň: ähli nyrhlar her hasap görnüşine we her söwda guralyna görä kesgitlenýär. Takyk nyrhlar barada jikme-jik tablisany web sahypamyzyň Hyzmatdaşlyk bölüminde tapyp bilersiňiz.

Müşderiler üçin her söwda gününiň ahyrynda jemi IB komissiýasyny alýandygyňyzy we bu işde ýerine ýetiren ähli sargytlaryny almagyňyzy haýyş edýäris. Her bir müşderi üçin tölegleri we her sargytlary Şahsy sebitiňiziň Hasabat bölüminde aýratynlykda barlap bilersiňiz.
FBS şäriklik maksatnamasyna nädip goşulmaly
Mysal üçin, müşderiňiz “AUDCAD” hasabynda 1-nji göwrümli açyk bahasy 1.00000-den başlap, 1.00060-da ýapylsa (ýa-da 1.00060-da açylsa we 1.00000-de ýapylsa) 10 sent alyp bilersiňiz.

Müşderiňiz “AUDCAD” hasaby 1-nji göwrümi bilen açylýan bahadan 1 lot bilen sargyt açsa we 1.00059-da ýapsa (ýa-da 1.00059-da açylsa we 1.00000-de ýapylsa) komissiýa almarsyňyz.

Müşderiňiz “AUDCAD” hasabynda açylyş bahasy 1.00000 bahasy bilen 0,1 lot bilen sargyt açsa we 1.00060 (ýa-da 1.00060-da açylsa we 1.00000-de ýapylsa) 1 sent alarsyňyz.

Müşderiňiz “AUDCAD” hasabynda açylyş bahasy 1.00000 bahasy bolan 0.01 lot bilen sargyt açsa we 1.00060-da ýapylsa (ýa-da 1.00060-da açylsa we 1.00000-de ýapylsa) komissiýa almarsyňyz, sebäbi Hyzmatdaş şertnamasyna laýyklykda:
7.3. ... Tölenmeli "Cent" hasaplary üçin Broker Komissiýasynyň iň az mukdary 1 sent.
Thank you for rating.