FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek

FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek
 • Mahabat döwri: Çäklendirilmedik
 • Mahabatlandyryş: Mugt VPS hyzmaty


VPS hyzmaty näme ?

VPS "Wirtual Private Server" diýmekdir. FBS-de bu pursatdan peýdalanyp, azyndan 450 dollar
bir gezeklik goýum edip bilersiňiz .

VPS ulanyp haýsy goşmaça peýdalary alarsyňyz ?

 1. Kuwwatdan we birikme kesilmeginden goramak
 2. Söwda platformasyna çalt we durnukly baglanyşyk
 3. Oflayn re includingimi goşmak bilen 24/7 amal
 4. Islän ýeriňizde söwda edip bilersiňiz
 5. Ygtybarly howpsuzlyk
 6. Islendik hünärmen geňeşçisini gurmak mümkinçiligi

VPS-hyzmatynyň diňe ulanylan ilkinji aýynda mugtdygyny habar bermegiňizi haýyş edýäris.

Ikinji aýdan başlap, indiki aý üçin 33 dollar töleg, serwer gurlanda müşderi tarapyndan görkezilen hasapdan aýrylýar.

Öňki aýyň dowamynda azyndan 3 sany standart lot satsaňyz , onuň hyzmaty mugt galar .

Hoşniýetli ýatlatma: “Cent” hasabynda 1 lot = 0.01 standart lot.

Hasaplaryňyzda hiç hili serişde ýok bolsa we söwda mukdary ýerine ýetirilmedik bolsa, hyzmat ýapylýar.

Möhüm maglumat!

 • ECN hasaby kabul edilmeýär.


VPS nädip gurmaly?

Iň azyndan 450 dollar bir gezeklik goýum edeniňizden soň, "Serwer gurmak" düwmesine basyp bilersiňiz.

Şahsy sebitiňizde VPS ulgamy gurlandan soň , aşakdaky maglumatlary alarsyňyz:

 • Locationerleşýän ýeri
 • IP salgy;
 • Ulanyjy ady: Administrator;
 • Parol

Indi, kompýuteriňizde “Uzakdan iş stoly birikmesini” tapmagyňyzy haýyş edýäris. Her Windows OS-da bar, şonuň üçin ony tapmaly. "Windows gözle" ulanmagy maslahat berip bileris. Muňa meňzeş, mysal üçin:

FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek
“Uzakdaky iş stoly birikmesine” basyň we muny görersiňiz:
FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek

VPS gurmak wagtynda size berlen IP adresi salyň we "Birikdir" -e basyň.

Indiki penjirede, "Başga hasaby ulanyň" opsiýasyny saýlaň, Giriş "Dolandyryjy" we beýleki VPS jikme-jiklikleri bilen size berlen paroly giriziň. Soňra "Bolýar" -a basyň.
FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek
Indiki penjire iberiler. Şol ýerde "Hawa" düwmesine basmagyňyzy haýyş edýäris.
FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek
VPS-ni şeýle görersiňiz:
FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek

Söwda sessiýasyndan soň VPS-iňizi ýapmak üçin sahypanyň ýokarsyndaky [x] belgisine basyň:

FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek
Soň bolsa "OK" -a basyň:
FBS VPS hyzmaty - 24/7 Mugt işlemek
Gurmazdan ozal hyzmat şertleriniň
doly sanawyny barlamagy maslahat berýäris .


VPS-serwer bermegiň şertleri

 • Vörite VPS-serwer almak üçin aşakdaky şertleri berjaý etmeli:
  a. 2016-njy ýylyň 9-njy noýabryndan başlap, azyndan 450 dollar bir gezeklik goýum goýuň.
  b. Şahsy sebitiňizdäki “Serwer gurmak” düwmesine basyp, hyzmaty haýyş ediň.
 • Hyzmat ulanylyşyň ilkinji 30 gününde mugt.
 • Ikinji aýdan başlap, müşderi geçen aýyň dowamynda azyndan 3 standart lot satylan halatynda mugt galar (“Cent” hasabynda 1 lot = 0.01 standart lot).
 • Öňki aýda 3 lotdan az söwda edilen bolsa, indiki aý üçin 33 dollar töleg serwer gurlanda müşderi tarapyndan görkezilen hasapdan aýrylýar. Görkezilen hasapda serişde ýeterlik bolmasa, töleg kompaniýanyň islegine görä müşderiniň başga hasabyndan alynýar. Müşderiniň hasaplarynda hiç hili serişde ýok bolsa we söwda mukdary ýerine ýetirilmese, hyzmat ýapylýar.
  Mysal: bir müşderi 450 $ goýum goýýar we 2016-njy ýylyň 9-njy noýabrynda VPS-serwer gurýar. 2016-njy ýylyň 9-njy noýabryndan 2016-njy ýylyň 9-njy dekabry aralygynda hyzmat mugt berilýär. Hyzmaty 2016-njy ýylyň 9-njy dekabryndan 2017-nji ýylyň 9-njy ýanwaryna çenli mugt almak üçin 2016-njy ýylyň 9-njy noýabryndan 2016-njy ýylyň 9-njy dekabry aralygynda azyndan 3 lot söwda etmeli. Müşderi 2016-njy ýylyň 9-njy noýabryndan 2016-njy ýylyň 9-njy dekabry aralygynda 3 lotdan az söwda eden halatynda, 33 dollar tölegi görkezilen hasapdan 2016-njy ýylyň 10-njy dekabrynda aýrylar.
 • Müşderi, Şahsy sebitdäki hyzmat sahypasyndaky "Serweri ýatyr" düwmesine basyp, hyzmaty islendik wagt ýatyryp biler. Hyzmat ýatyrylan halatynda aýyň galan bölegine hyzmat tölegi gaýtadan hasaplanmaýar.
Thank you for rating.