FBS arzuwlaryňyzy amala aşyrýar - Islän zadyňyz

FBS arzuwlaryňyzy amala aşyrýar - Islän zadyňyz
  • Bäsleşik döwri: Her aý
  • Baýraklar: Islän zadyňyz


FBS düýşleri

Bu FX ýa-da CFD söwdasy üçin bäsleşik däl.

Bäsleşikde ýeňiş gazanyň, şonda FBS arzuwyňyzy amala aşyrar. Motor tigirleri, Maýa goýum gurallary, Awtoulaglar, VIP syýahatlaryň tutuş bukjasy we ş.m. … FBS-iň maýadarlaryna näme berenini görüp haýran galarsyňyz!


FBS düýşleriniň baýraklary

Her aý iň manyly we ajaýyp düýşi saýlaýarlar we ony amala aşyrýarlar. Arzuwyňyzy FBS bilen ýaşaň


FBS Arzuwlaryna nädip gatnaşmaly?

1. FBS bilen ýazylyň Şahsy maglumatlaryňyzy barlaň

Bu bäsleşige gatnaşmak üçin ilki bilen hasabyňyz bolmaly we resminamalar bilen şahsy maglumatlaryňyzy barlamaly bolarsyňyz.

Bu düýbünden mugt we bäsleşige goşulmak mugt.

* Islendik görnüşdäki hasap açyp bilersiňiz, sebäbi bu bäsleşigiň netijesine täsir etmeýär.

2. Facebook profiliňizi FBS-e birikdiriň

Aşakdaky ýaly resmi web sahypasyndaky FBS-iň mahabat sahypasyna giriň. Entek “Facebook” hasabyňyz ýok bolsa, olara goşulmak üçin birini açmaly bolarsyňyz.

FBS arzuwlaryňyzy amala aşyrýar - Islän zadyňyz

3. postazgyny

Facebook sahypaňyzda paýlaş


4. FBS arzuwyňyzy amala aşyrýar

FBS iň manyly we ajaýyp düýşi saýlaýar we ony amala aşyrýar

Soňra dellal ýeňiji bilen habarlaşýar we ady we arzuwy resmi web sahypasynda yglan ediler.


FBS düýşleriniň şertleri

Bu bäsleşigiň ähli düzgünlerine düşünýändigiňize göz ýetiriň.

  • Bu mahabat (bäsleşik) 1-nji aýdan her aýda geçirilýär we aýyň 30-da 22: 00-da tamamlanýar. (UTC + 7)
  • Bäsleşige gatnaşmak mugt we oňa her aý yzygiderli goşulyp bilersiňiz.
  • Bäsleşige diňe bir gezek gatnaşyp bilersiňiz.
  • Galp Facebook hasabyny ulanyp bilmersiňiz, ýogsam ýazgy bäsleşikden aýrylar.
  • “Facebook.com/financefreedomsuccess” bu ýazgyny paýlaşmaly ýeriňizdir. Ilki bilen wagt tertibinde goýmaly we ýazgyny hemmelere mälim etmeli.
  • Her bäsleşigiň ýeňijisi FBS-iň resmi web sahypasynda yglan ediler.
  • Bu mahabat haýsydyr bir söwda işini ýa-da goýumy öz içine almaýar, ýöne FBS-de hasaba alnan we şahsy resminamalaryňyzy eýýäm resminamalar bilen tassyklan bolmaly.
  • FBS saýlanandan soň 30 günüň içinde ýeňiji arzuwyny amala aşyrar.

Her bäsleşigiň ýeňijisi suratlar we ondaky käbir maglumatlary goşmak bilen hasabat ibermeli bolar. FBS tarapyndan saýlananyňyzda has giňişleýin maglumat alarsyňyz.

Thank you for rating.